Predsedníctvo

Predsedníctvo SSTS bolo zvolené na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 30.3.2010 na štvorročné funkčné obdobie. Úlohou predsedníctva je riadiť činnosť spoločnosti v období medzi valnými zhromaždeniami. Predsedníctvo pracuje v zložení:

PREDSEDA Doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD.
Slovenská technická univerzita, FEI
Ilkovičova 3, 812 19 BRATISLAVA


Tel.: +421 903 455035
Fax: + 421 2 65425826
E-mail: dionyz.gasparovsky@stuba.sk
PODPREDSEDA Ing. Eduard KAČÍK

Ing. Eduard Kačík

Lightech, spol. s r.o.
Beňadická 10, 851 06 BRATISLAVA


Tel.: +421 907 737212
Fax: + 421 2 63811070
E-mail: lightech@lightech.sk
TAJOMNÍK Doc. Ing. Stanislav Darula, PhD.
Darula
Slovenská akadémia vied, ÚSTARCH
Dúbravská cesta 9, 845 03 BRATISLAVA


Tel.: +421 2 59309267
Fax: + 421 2 54773548
E-mail: Stanislav.Darula@savba.sk
PUBLIKÁCIE A MÉDIÁ Mgr. Roman DUBNIČKA
Slovenská technická univerzita, FEI
Ilkovičova 3, 812 19 BRATISLAVA

Tel.: +421 903 228678
Fax: + 421 2 65425826
E-mail: rdubnicka@smu.gov.sk
POKLADNÍK Ing. Jana RADITSCHOVÁ, PhD.
LUMI spol. s r.o.
Wolkrova 39, 851 01 BRATISLAVA


Tel.: +421 903 723282
Fax: –
E-mail: raditsch@t-zones.sk

Rada

Rada SSTS je poradným orgánom predsedníctva SSTS a podľa potreby zasadá pri prijímaní dôležitých rozhodnutí alebo pri príprave väčších odborných podujatí. Rada SSTS sa skladá z popredných odborníkov a z významných predstaviteľov spoločností pôsobiacich v oblasti svetelnej techniky na Slovensku.

Meno Firma
prof. ing. Alfonz SMOLA, PhD. FEI STU
Ing. Marek MÁCHA OMS, spol. s r.o.
Ing. Peter BALUN O.S.V.O. comp, a.s.
Doc. Ing. Stanislav DARULA, PhD. Slovenská akadémia vied
Miroslav DRINKA Kovmast, s.r.o.
Ing. Ernest HARIS ORGECO, spol. s r.o.
Ing. Bernard HOLLÝ Belux, s.r.o.
Ing. Milan HRDLÍK, CSc. AMI, spol. s r.o.
Ing. Richard KAČÍK Lightech, spol. s r.o.
Ing. Branislav MOŠKO Smart Light, s.r.o.
Ing. Richard PROCIK Siemens, s.r.o.
Ing. Roman SLOBODNÍK OSRAM Slovakia, a.s.
Ing. Jozef ŠVANTNER Ing. Jozef Švantner – SLOS
Ing. Jozef TÓTH Philips Slovakia, s.r.o.
Ing. Ján VOSKÁR SEZ

Experti

Experti spoločnosti sú poprední odborníci z radov spoločnosti, ktorí sa v prípade potreby vyjadrujú k odborným otázkam a problémom. Zoznam expertov vedeckotechnických spoločností vedie ZsVTS.

Meno Expert pre oblasť
Ing. Peter BALUN verejné osvetlenie
Doc. Ing. Stanislav DARULA, PhD. denné osvetlenie
Ing. Ladislav DECSI, CSc. osvetľovacie sústavy
Mgr. Roman DUBNIČKA fotometria a kolorimetria
Doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD. energetická hospodárnosť budov, vonkajšie osvetlenie, osvetlenie pracovísk, terminológia.
Ing. Ivan GAZDÍK svetelné zdroje
Ing. Ernest HARIS, PhD. efektové osvetlenie
Ing. Bernard HOLLÝ verejné osvetlenie
Ing. Milan HRDLÍK, CSc. svietidlá
Ing. Marek MÁCHA svietidlá, vnútorné osvetlenie
Ing. Jana RADITSCHOVÁ, PhD. vnútorné osvetlenie, energetická hospodárnosť budov
prof.Ing. Alfonz SMOLA,PhD. svetelné zdroje, svietidlá, osvetľovacie sústavy, meranie svetla a farieb, verejné osvetlenie, iluminácia
Ing. Jozef TÓTH svietidlá, svetelné zdroje

Liaison

SSTS pripravuje bilaterálne dohody a spolupráci s partnerskými organizáciami, ktoré majú priamy vzťah alebo nadväznosť na činnosť SSTS. V súčasnosti fungujú vzťahy s partnerskými inštitúciami na neoficiálnej báze. Liason sú styčné osoby pôsobiace súčasne v SSTS aj partnerskej organizácii, príp. majú v týchto organizáciách zásadné väzby. Poskytujú súčinnosť pri rokovaniach, riešení odborných problémov alebo príprave spoločných odborných podujatí.

Meno Partnerská organizácia
Mgr. Roman Dubnička Slovenský národný komitét CIE (SNK CIE)
Ing. Ján VOSKÁR Slovenský elektrotechnický zväz (SEZ)
Ing. Marek MÁCHA Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN)
Doc. Ing. Stanislav DARULA, PhD. Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)