Predsedníctvo

Predsedn√≠ctvo SSTS bolo zvolen√© na valnom zhromaŇĺden√≠ spolońćnosti dŇąa 30.3.2010 na Ň°tvorrońćn√© funkńćn√© obdobie. √ölohou predsedn√≠ctva je riadiŇ• ńćinnosŇ• spolońćnosti v obdob√≠ medzi valn√Ĺmi zhromaŇĺdeniami. Predsedn√≠ctvo pracuje v zloŇĺen√≠:

PREDSEDA Doc. Ing. Dion√Ĺz GA҆PAROVSK√Ě, PhD.
Slovensk√° technick√° univerzita, FEI
Ilkovińćova 3, 812 19 BRATISLAVA

Tel.: +421 903 455035
Fax: + 421 2 65425826
E-mail: dionyz.gasparovsky@stuba.sk
PODPREDSEDA Ing. Eduard KAńĆ√ćK
Ing. Eduard Kańć√≠k
Lightech, spol. s r.o.
BeŇąadick√° 10, 851 06 BRATISLAVA

Tel.: +421 907 737212
Fax: + 421 2 63811070
E-mail: lightech@lightech.sk
TAJOMN√ćK Doc. Ing. Stanislav Darula, PhD.
Darula
Slovenská akadémia vied, ÚSTARCH
D√ļbravsk√° cesta 9, 845 03 BRATISLAVA

Tel.: +421 2 59309267
Fax: + 421 2 54773548
E-mail: Stanislav.Darula@savba.sk
PUBLIK√ĀCIE A M√ČDI√Ā Mgr. Roman DUBNIńĆKA
Slovensk√° technick√° univerzita, FEI
Ilkovińćova 3, 812 19 BRATISLAVA

Tel.: +421 903 228678
Fax: + 421 2 65425826
E-mail: rdubnicka@smu.gov.sk
POKLADN√ćK Ing. Jana RADITSCHOV√Ā, PhD.
LUMI spol. s r.o.
Wolkrova 39, 851 01 BRATISLAVA

Tel.: +421 903 723282
Fax: –
E-mail: raditsch@t-zones.sk

Rada

Rada SSTS je poradn√Ĺm org√°nom predsedn√≠ctva SSTS a podńĺa potreby zasad√° pri prij√≠man√≠ d√īleŇĺit√Ĺch rozhodnut√≠ alebo pri pr√≠prave v√§ńćŇ°√≠ch odborn√Ĺch podujat√≠. Rada SSTS sa sklad√° z popredn√Ĺch odborn√≠kov a z v√Ĺznamn√Ĺch predstaviteńĺov spolońćnost√≠ p√īsobiacich v oblasti svetelnej techniky na Slovensku.

Meno Firma
prof. ing. Alfonz SMOLA, PhD. FEI STU
Ing. Marek M√ĀCHA OMS, spol. s r.o.
Ing. Peter BALUN O.S.V.O. comp, a.s.
Doc. Ing. Stanislav DARULA, PhD. Slovenská akadémia vied
Miroslav DRINKA Kovmast, s.r.o.
Ing. Ernest HARIS ORGECO, spol. s r.o.
Ing. Bernard HOLL√Ě Belux, s.r.o.
Ing. Milan HRDL√ćK, CSc. AMI, spol. s r.o.
Ing. Richard KAńĆ√ćK Lightech, spol. s r.o.
Ing. Branislav MO҆KO Smart Light, s.r.o.
Ing. Richard PROCIK Siemens, s.r.o.
Ing. Roman SLOBODN√ćK OSRAM Slovakia, a.s.
Ing. Jozef ҆VANTNER Ing. Jozef ҆vantner – SLOS
Ing. Jozef T√ďTH Philips Slovakia, s.r.o.
Ing. J√°n VOSK√ĀR SEZ

Experti

Experti spolońćnosti s√ļ popredn√≠ odborn√≠ci z radov spolońćnosti, ktor√≠ sa v pr√≠pade potreby vyjadruj√ļ k odborn√Ĺm ot√°zkam a probl√©mom. Zoznam expertov vedeckotechnick√Ĺch spolońćnost√≠ vedie ZsVTS.

Meno Expert pre oblasҕ
Ing. Peter BALUN verejné osvetlenie
Doc. Ing. Stanislav DARULA, PhD. denné osvetlenie
Ing. Ladislav DECSI, CSc. osvetńĺovacie s√ļstavy
Mgr. Roman DUBNIńĆKA fotometria a kolorimetria
Doc. Ing. Dion√Ĺz GA҆PAROVSK√Ě, PhD. energetick√° hospod√°rnosŇ• budov, vonkajŇ°ie osvetlenie, osvetlenie pracov√≠sk, terminol√≥gia.
Ing. Ivan GAZD√ćK sveteln√© zdroje
Ing. Ernest HARIS, PhD. efektové osvetlenie
Ing. Bernard HOLL√Ě verejn√© osvetlenie
Ing. Milan HRDL√ćK, CSc. svietidl√°
Ing. Marek M√ĀCHA svietidl√°, vn√ļtorn√© osvetlenie
Ing. Jana RADITSCHOV√Ā, PhD. vn√ļtorn√© osvetlenie, energetick√° hospod√°rnosŇ• budov
prof.Ing. Alfonz SMOLA,PhD. sveteln√© zdroje, svietidl√°, osvetńĺovacie s√ļstavy, meranie svetla a farieb, verejn√© osvetlenie, ilumin√°cia
Ing. Jozef T√ďTH svietidl√°, sveteln√© zdroje

Liaison

SSTS pripravuje bilater√°lne dohody a spolupr√°ci s partnersk√Ĺmi organiz√°ciami, ktor√© maj√ļ priamy vzŇ•ah alebo nadv√§znosŇ• na ńćinnosŇ• SSTS. V s√ļńćasnosti funguj√ļ vzŇ•ahy s partnersk√Ĺmi inŇ°tit√ļciami na neofici√°lnej b√°ze. Liason s√ļ styńćn√© osoby p√īsobiace s√ļńćasne v SSTS aj partnerskej organiz√°cii, pr√≠p. maj√ļ v t√Ĺchto organiz√°ci√°ch z√°sadn√© v√§zby. Poskytuj√ļ s√ļńćinnosŇ• pri rokovaniach, rieŇ°en√≠ odborn√Ĺch probl√©mov alebo pr√≠prave spolońćn√Ĺch odborn√Ĺch podujat√≠.

Meno Partnersk√° organiz√°cia
Mgr. Roman Dubnińćka Slovensk√Ĺ n√°rodn√Ĺ komit√©t CIE (SNK CIE)
Ing. J√°n VOSK√ĀR Slovensk√Ĺ elektrotechnick√Ĺ zv√§z (SEZ)
Ing. Marek M√ĀCHA Slovensk√Ĺ √ļstav technickej normaliz√°cie (S√öTN)
Doc. Ing. Stanislav DARULA, PhD. Slovensk√° komora stavebn√Ĺch inŇĺinierov (SKSI)