Štruktúra – Divízie

Technické aktivity CIE prebiehajú v rámci pôsobnosti jednotlivých divízií. Divízie pokrývajú vždy jednu oblasť svetelnej a osvetľovacej techniky. Predstaviteľom divízie je jej predseda. Každý národný komitét môže určiť jedného zo svojich členov s právom hlasovania do každej divízie. Každá divízia si zostavuje technické komisie (TC) za účelom plnenia technického programu divízie. Predseda TC si členov svojej techickej komisie určuje spomedzi odborníkov z jednotlivých členských krajín (nemusia byť členmi divízie).

Divízia 1: Videnie a farby

Rámcové zameranie: Štúdium vizuálnej odozvy na svetlo a príprava štandardov funkcií odozvy, modelov a postupov špecifikácií vzťahujúcich sa na fotometriu, kolorimetriu, podanie farieb, zrakový výkon a vizuálne posúdenie svetla a osvetlenia.

Národný člen divízie: Mgr. Roman DUBNIČKA

Divízia 2: Meranie svetla a žiarenia

Rámcové zameranie: Štúdium štandardných procedúr hodnotenia ultrafialového, viditeľného a infračerveného žiarenia, globálneho žiarenia a optických vlastností materiálov a svietidiel, ako aj optických vlastností a charakteristík fyzikálnych snímačov a iných zariadení potrebných na uvedené hodnotenie.

Národný člen divízie: Mgr. Roman DUBNIČKA

Divízia 3: Vnútorné prostredie a návrh osvetlenia

Rámcové zameranie: Štúdium a hodnotenie vizuálnych faktorov, ktoré majú vplyv na spokojnosť užívateľov budovy s ich prostredím a ich interakcia s tepelnými a akustickými aspektami. Spracovanie návodov na použitie príslušných návrhových kritérií tak pre prirodzené, ako aj umelé osvetlenie. Štúdium techník návrhu osvetlenia, vrátane príslušných výpočtov pre interiérové osvetlenie budov. Využitie zistení a prebratie ďalších zistení z ostatných divízií CIE na vypracovanie metodických návodov pre interiéry všeobecne, pre určité konkrétne typy intriérov a pre špecifické problémy praxe v oblasti interiérového osvetlenia.

Národný člen divízie: Doc. Ing. Stanislav DARULA, CSc.

Divízia 4: Osvetlenie a signalizácia pre dopravu

Rámcové zameranie: Štúdium osvetlenia a vizuálnej signalizácie a informačné požiadavky dopravy – ako napr. osvetlenie ciest, automobilové osvetlenie, vymedzenie, označenie a signalizácia všetkých typov verejných komunikácií a pre všetky druhy užívateľov komunikácie a vozidiel, vizuálne pomôcky pre režimy odlišné od cestnej dopravy.

Národný člen divízie: Doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD.

Divízia 5: Vonkajšie osvetlenie a iné aplikácie

Rámcové zameranie: Štúdium postupov a príprava návodov na návrh osvetlenia vonkajších pracovných priestorov, bezpečnostné osvetlenie, iluminácia, pešie a iné mestské zóny bez motorovej dopravy, priestorov pre šport a rekreáciu a pre osvetlenie baní.

Národný člen divízie: Doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD. (tajomník divízie)

Divízia 6: Fotobiológia a fotochémia

Rámcové zameranie: Štúdium a hodnotenie vplyvu optického žiareania na biologické a fotochemické systémy (okrem videnia).

Divízia 7: Všeobecné problémy osvetlenia

Táto divízia bola uzatvorená na zasadnutí CIE v roku 1999, aktivity tejto divízie boli prerozdelené medzi iné divízie CIE, centrálu CIE a výkonný výbor.

Divízia 8: Obrazová technológia

Rámcové zameranie: Štúdium postupov a príprava návodov a štandardov pre optické, zrakové a metrologické aspekty komunikácie, spracovanie a reprodukcia obrazov využitím všetkých typov analógových aj digitálnych zobrazovacích zariadení, záznamových médií a zobrazovacích médií.