#

Veda, výskum a aplikácie vo svetelnej technike

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť uvádza nový formát vysoko odborného vedeckotechnického seminára, ktorý je určený pre skúsenejších a náročnejších expertov v oblasti svetelnej techniky. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s najnovšími poznatkami, ktoré vznikajú pri riešení vedeckovýskumných projektov, pri normalizačnej činnosti v CIE, CEN a na národnej úrovni či pri vývoji nových technológií a zariadení. Nekomerčný dvojdňový seminár začína úvodnými prednáškami o najnovších výsledkoch a rozpracovaných riešeniach (prvý deň), na ktorý nadviaže panelová diskusia (druhý deň). Unikátnou črtou seminára je možnosť pripomienkovania rozpracovaných dokumentov – napr. európskych noriem, a tým prípadne ovplyvniť ich výslednú podobu.

Miesto a dátum: 14.-15.6.2012, Senica


View Larger Map

Metodika výpočtu parametrov verejného osvetlenia je náplňou aktuálne revidovanej publikácie CIE 140, ktorú do značnej miery preberá aj európska norma EN 13201-3. V roku 2012 sa predpokladá postupné ukončovanie prác na týchto dokumentoch. K novinkám patrí exkluzivita lineárnej interpolácie, nahradenie pomeru osvetlenia okolia SR novým parametrom EIR, množina testovacích údajov a pod. V súčasnosti sa reviduje celá skupina noriem EN 13201, pričom prvá časť vychádza z novej publikácie CIE 115 a zásadne mení svoju doterajšiu tvár. Štvrtá časť v aktuálnom návrhu uvádza aj návod na určenie neistôt meraní. Úplne nová piata časť normy zavedie systém hodnotenia energetickej hospodárnosti osvetlenia, a to výpočtom aj meraním. V súčasnosti sa diskutujú rôzne prístupy a riešenia. Už dnes je zrejmé, že postupne bude potrebné realizovať výskum na získanie dostatočných podkladov pre ďalšiu revíziu dokumentov – uvažuje sa najmä o zahustení siete výpočtových bodov v súvislosti s nástupom LED svietidiel s ostrými špičkami v krivkách svietivosti, štandardizácii výpočtového jadra či aplikácii podmienok mezopického videnia, ktoré je predmetom novej interdivizionálnej komisie v CIE.

Spoluorganizátori:
Slovenský národný komitét CIE
Kongres Management